เมื่อวันที่ 28 ม.ค.63 พล.ต.ท.ศตวรรษ หิรัญบูรณะ ประจำ(สบ9)ตร. พร้อมคณะออกตรวจติดตามการทำงานตามแนวทางการตรวจยกระดับการให้บริการสถานีตำรวจเพื่อประชาชน ในพื้นที่ ภ.จว.นครนายก ได้แก่ สภ.เมืองนครนายก ,สภ.บ้านนา และ สภ.ปากพลี พร้อมทั้งขับเคลื่อนการทำงานศูนย์ปราบปรามการลักลอบนำเข้าสินค้าเกษตร (ศปสก.ตร.)

ติดตามการปฏิบัติงานด้านการป้องกันปราบปราม สืบสวน ให้กับหน่วยงานต่างๆในพื้นที่ ภ.จว.นครนายก ได้แก่ บช.ส., ทท.,ตชด., สตม. และ บก.ทล. เชิญ ผู้แทน สง.พาณิชย์ และ ผู้แทน เกษตร จว.นครนายก ผู้นำท้องถิ่น และ กต.ตร.สภ. มาหารือและบูรณาการในการป้องกันปราบอาชญากรรมในพื้นที่ รวมทั้งมอบรางวัลให้กับผู้ได้รับการคัดเลือกสมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นผู้ทำคุณประโยชน์สูงสุดให้กับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ อุทิศตน สละเวลา เพื่อส่วนรวมในกิจการตำรวจ จนเห็นเป็นที่ประจักษ์ รวมทั้งรับฟังปัญหาการทำงานของข้าราชการตำรวจ ทั้งข้อเสนอแนะในการทำงานจากภาคประชาชน กำชับการปฏิบัติตามนโยบายของ ตร.และรัฐบาล แต่งกายและสถานที่ราชการ ให้สะอาดเรียบร้อย เอาใจใส่ในหน้าที่การงาน ผู้บังคับบัญชาทุกระดับจะต้องเพิ่มความถี่ในการออกตรวจ สภ.ในพื้นที่รับผิดชอบ อย่าให้เกิดบกพร่อง

  1. บทความอื่นๆ
  2. บทความเกี่ยวกับกฎหมาย