ด้วย จังหวัดนครนายก โดย ตำรวจภูธรจังหวัดนครนายก มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจจับความเร็วอิเล็กทรอนิกส์ระบบเลเซอร์ ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพเพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวจากการใช้ความเร็วบนท้องถนน ในวงเงินงบประมาณ 3,920,000.-บาท (สามล้านเก้าแสนสองหมื่นบาทถ้วน) เพื่อลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุทางถนน เส้นทางสายหลักและเส้นทางสายรองในพื้นที่จังหวัดนครนายก รายละเอียดทั้งหมด สามารถดาวน์โหลดเอกสารที่แนบมาด้านล่างบทความนี้ 


ดาวน์โหลดที่นี่ ร่างประกาศจังหวัดนครนายกโดย ตำรวจภูธรจังหวัดนครนายก ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจจับความเร็วอิเล็กทรอนิกส์ระบบเลเซอร์