พิมพ์
หมวด: Auction
ฮิต: 575

ด้วย จังหวัดนครนายก โดย ตำรวจภูธรจังหวัดนครนายก มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งระบบกล้องตรวจจับความเร็วอัตโนมัติแบบติดตั้งถาวร งบประมาณจำนวน 4,320,000 บาท(สี่ล้านสามแสนสองหมื่นบาทถ้วน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามคุณลักษณะเฉพาะของตำรวจภูธรจังหวัดนครนายก ลงวันที่ 18 มกราคม 2564 ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

 

ร่างประกาศ : https://drive.google.com/file/d/1KVbZWVzksoW33Ru9CxZSerUuyOqnlRGl/view?usp=sharing

ร่างเอกสารประกวดราคา : https://drive.google.com/file/d/1fNLnYDCKpRIkyHEQVWFcLNehJU02nyUl/view?usp=sharing

คุณลักษณะเฉพาะ : https://drive.google.com/file/d/1ehtNXJhEYmPj4mTDomlFLVkLmSXG0OLn/view?usp=sharing