พิมพ์
หมวด: Auction
ฮิต: 690

ด้วย จังหวัดนครนายก โดย ตำรวจภูธรจังหวัดนครนายก มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจจับความเร็วระบบเลเชอร์แบบติดตั้งโครงการ พัฒนาและส่งเสริมเพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเมืองรองนครนายก กิจกรรมย่อยเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว ในวงเงินงบประมาณ 4,300,000.- บาท(สี่ล้านสามแสนบาทถ้วน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามคุณลักษณะเฉพาะของตำรวจภูธรจังหวัดนครนายก เลขที่ 1-2564 ลงวันที่ 18 มกราคม 2564 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

 

ประกาศประกวดราคาฯ : https://drive.google.com/file/d/17eFhgKH2TSVurX_YH5rOdIf5UdnAim_9/view?usp=sharing

เอกสารประกวดราคา : https://drive.google.com/file/d/1MbnslT0Ip7i1xwOu5I47nF5UA7bdXBdq/view?usp=sharing

คุณลักษณะเฉพาะ : https://drive.google.com/file/d/1ehtNXJhEYmPj4mTDomlFLVkLmSXG0OLn/view?usp=sharing