ข้อมูลหน่วยงาน

ตำรวจภูธรจังหวัดนครนายก

ตั้งอยู่ในใจกลางเมืองจังหวัดนครนายก มีเนื้อที่ปกครองประมาณ 2,122 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 1,326,250 ไร่ สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบ ทางตอนเหนือและตะวันออกเป็นภูเขาสูงชันในเขตอำเภอ บ้านนา อำเภอเมืองนครนายก และอำเภอปากพลี ส่วนหนึ่งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ซึ่งเป็นเขต รอยต่อกับอีก 3 จังหวัด ได้แก่ สระบุรี นครราชสีมา และปราจีนบุรี มีเทือกเขาติดต่อกับเทือกเขาดง พญาเย็น มียอดเขาสูงที่สุดของจังหวัดคือ ยอดเขาเขียวมีความสูงจากระดับน้ำทะเล 1,351 เมตร ส่วนทางตอนกลางและตอนใต้เป็นที่ราบอันกว้างใหญ่ เป็นส่วนหนึ่งของที่ราบสามเหลี่ยมลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา ที่เรียกว่า “ที่ราบกรุงเทพ” สภาพพื้นที่เหมาะแก่การ ทำนา ทำสวนผลไม้ และการอยู่อาศัย

อาณาเขตติดต่อ

ด้านทิศเหนือ ติดกับ จังหวัดสระบุรี และจังหวัดนครนายกราชสีมา
ด้านทิศตะวันออก ติดกับ จังหวัดปราจีนบุรี
ด้านทิศใต้ ติดกับ จังหวัดปราจีนบุรี และ จังหวัดฉะเชิงเทรา
ด้านทิศตะวันตก ติดกับ จังหวัดปทุมธานี

แผนที่เส้นทางในจังหวัดนครนายก

เส้นทางด้านการคมนาคม

– ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 33 (ถนนสุวรรณศร) แยกจากถนนพหลโยธินที่ตำบลหินกอง จังหวัดสระบุรี

ผ่านอำเภอบ้านนา – เข้าจังหวัดนครนายก – จังหวัดปราจีนบุรี ไปสิ้นสุดที่ชายแดนไทย-กัมพูชา อำเภออรัญ

ประเทศ จังหวัดสระแก้ว

– ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 305 จากรังสิต-จังหวัดนครนายก

– ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3222 จากอำเภอบ้านนา – อำเภอแก่งคอย – จังหวัดสระบุรี

– ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3076 สายนครนายก-บ้านสร้าง – จังหวัดปราจีนบุรี

– ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3541 เข้าอำเภอองครักษ์ – อำเภอบางน้ำเปรียว – จังหวัดฉะเชิงเทรา

 

การรถไฟแห่งประเทศไทยได้ก่อสร้างทางรถไฟ สายแก่งคอย – คลองสิบเก้าเชื่อมระหว่างภาคเหนือ / ภาคตะวันออกเฉียงเหนือไปสู่พื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออกเพื่อรับส่งสินค้า โดยผ่านจังหวัดนครนายกในเขตอำเภอบ้านนาและอำเภอองครักษ์